Način pročišćavanja otpadnih voda

Zahtjevi za efluent, mulj i otpad predtretmana

ZAHTJEVI ZA KAKVOĆU EFLUENTA

Otpadnu vodu na Postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novi Vinodolski i UPOV Crikvenica) potrebno je obraditi s II. (drugim) stupnjem pročišćavanja – koje omogućava ispuštanje u recipijent (Jadransko more, manje osjetljivo morsko područje) u skladu s važećim RH i EU propisima.

U Hrvatskoj su zahtjevi za efluent definirani Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), prema kojem su za predmetna Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda definirane slijedeće granične vrijednosti efluenta (tablica 4):

Pokazatelj

Granična (maksimalna dozvoljena) vrijednost

Alternativno, najmanji postotak smanjenja ulaznog optrerećenja

Suspendirane tvari

35 mg/l

90%

BPK5 (20 °C),

25 mg O2/l

70%

KPKCr

125 mg O2/l

75%

Tablica 4: Granične vrijednosti efluenta za Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novi Vinodolski i UPOV Crikvenica)

Izvođač će jamčiti da će se pročišćavanjem otpadnih voda na Postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Novi Vinodolski i UPOV Crikvenica) dobiti efluent koji zadovoljava tražene granične vrijednosti, kako za trenutna, tako i za sva opterećenja manja ili jednaka onima navedenim u poglavlju 1.8.2.

Rad Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda biti će ispitan tijekom pokusnog rada.

Zahtjevi za nitrate i nitrite (NOx)

Denitrifikacija (redukcija dušika) nije obvezna budući da je zahtijevan II stupanj pročišćavanja. No, prilikom izrade ponudbenog projekta Izvođač je obvezan uzeti u obzir visoku temperaturu otpadne vode tijekom ljeta, ali i predsezone/posezone. Povremena, neredovita, mjerenja temperature otpadne vode pokazuju da se temperatura otpadne vode kreće od 20 – 27 oC. Visoka temperatura otpadne vode imat će za posljedicu, vjerojatno, potpunu nitrifikaciju amonijaka te značajno povišenu potrošnju električne energije (aeracija).

Stoga Naručitelj postavlja i zahtjev za maksimalnu koncentraciju nitrata u efluentu, izraženu kao oksidi dušika (nitrati i nitriti), kako slijedi:

Pokazatelj

Zahtijevana vrijednost

Oksidi dušika (nitrati i nitriti), mg N/l

≤ 12,0

Gore navedenu vrijednost potrebno je dostići (jamčiti) kada je temperatura vode u bioreaktoru ≥ 20 oC.

Navedena vrijednost odnosi se isključivo na okside dušika (nitrate i nitrite), ostali oblici (spojevi) dušika nisu ograničeni (amonijak, organski vezan dušik).

Zahtjevi za mulj

Sav mulj proizveden na Postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda biti će dehidriran i privremeno stabiliziran. Sadržaj suhe tvari u dehidriranom mulju mora biti ≥ 20% (200 kg/t dehidriranog mulja). Privremena stabilizacija podrazumijeva inhibiranje mikrobiološke aktivnosti u trajanju od minimalno 72 sata za UPOV Novi Vinodolski i 96 sati za UPOV Crikvenica.

Zahtjevi za mulj – solarno sušenje

Zahtjevi za mulj koji se obrađuje/suši na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Novi Vinodolski su slijedeći:

Pokazatelj

Zahtijevana vrijednost

Suha tvar

≥ 80 % (800 kg/t osušenog mulja,  u bilo kojem trenutku)

 Zahtjevi za otpad s predtretmana

Zahtjevi za izdvojeni pijesak

Pokazatelj

Zahtijevana vrijednost

Suha tvar

≥ 50% (500 kg/t dehidriranog pijeska)

Organska tvar

≤ 5%

NAPOMENA: Zahtjevi se odnose na isprani pijesak.

Zahtjevi za isprani otpad finog sita i stanice za prihvat sadržaja septičkih jama

Pokazatelj

Zahtijevana vrijednost

Suha tvar ispranom otpadu

≥ 40% (400 kg/t ispranog otpada)

KPK u eluatu

≤ 150 mg O2/g suhe tvari otpada

Zahtjevi za otpad mastolova

Pokazatelj

Zahtijevana vrijednost

Sadržaj vode u flotatu

≤ 55% (550 kg/t flotata)

Više o Dokumentaciji za nadmetanje temeljem koje se vrši izgradnja UPOV-a u Projektu možete naći na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.