U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce ugovorena je nabava geografsko informacijskog sustava

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda – Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ potpisan je Ugovor kojim će se nabaviti geografski informacijski sustav, vrijedan preko 1.5 milijuna kuna, koji su potpisali član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Veselko Mutavgjić i predstavnik tvrtke GDI d.o.o koja je dobavljač opreme.

Ovim Ugovorom nabavit će se geografski informacijski sustav (GIS) s uključenim stavkama implementacije i instalacije što uključuje servere, radne stanice s pripadajućim pisačima i GPS uređajima, softverski paket, obuku osoblja, unos podataka u GIS, naknadno geodetsko snimanje 355 kilometara mreže vodoopskrbe i odvodnje te nadopunu i korekciju podataka nakon geodetskog snimanja.

Nova prateća oprema omogućit će unos postojećih podataka kojima raspolaže Društvo u jedan centralni sustav. Omogućit će dostupnost podataka različitim službama te povezivanje i interpretaciju tehničkih i poslovnih podataka, koji dolaze iz različitih službi, djelatnicima zaduženima za upravljanje sustavom“, naveo je u kratkom osvrtu Veselko Mutavgjić član uprave društva VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o..

GIS će omogućiti prikupljanje, spremanje, provjeru, integraciju, upravljanje, analiziranje i prikaz prostornih informacija te bolju vizualizaciju podataka i povezivanje geografskih i atributnih obilježja. Na ovaj način VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. uvodi potpunu digitalizaciju u dijelu tehničkog upravljanja sustavom vodoopskrbe i odvodnje.

Ukupna vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„  iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i lokalnom komponentom. Treba naglasiti da je udio lokalne komponente 7,72% ukupno prihvatljivih troškova te da su sva ostala sredstva bespovratna.

Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracije Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja –  UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a  i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.